Sigtelser og domme

Rigsadvokaten opgør antal sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.

Tal fra Rigsadvokaten viser, at der i 2021 er rejst tiltale for menneskehandel mod tre personer i Danmark. Der har ikke været nogen domfældelser for menneskehandel i 2020 og 2021. I 2019 blev ingen personer tiltalt, og der var ligeledes ingen, som blev dømt for menneskehandel det år.  

Der kan være flere forklaringer på det lave antal sigtelser og domme. En forklaring kan være, at vidneforklaringer fra ofrene ofte er hovedbevisbyrden, og det kan være svært at få ofrene til at fortælle om deres udnyttelse og oplevelser. Ofrene kan fx være bange for bagmændene, som måske stadig kontrollerer og fastholder ofrene.

I Center mod Menneskehandels rapport 'Menneskehandel i Danmark 2021' fortæller Politikommissær Ahmad Majeed om Grænse- og udlændingesektionens arbejde i Østjylland;
”Historierne og vidnesbyrdene fra ofre for menneskehandel er også afgørende for succesfuld efterforskning og retsforfølgelse af bagmændene. Ofre skal hjælpes, og samtidig kan de være nøglen til efterforskningen. Vidneforklaringer fra de formodede ofre er ofte det eneste eller det vigtigste bevis i sager om menneskehandel.”

Østjyllands Grænse- og udlændingesektion underviser og afholder temadage om menneskehandel internt i politiet. Det har til formål, at politiet på tværs af afdelinger skal kunne opspore og efterforske menneskehandel, og at antallet af sigtelser og domme af bagmænd øges.

 
Menneskehandel i Danmark. Årsrapport 2021
 

Tal over tid

Antal personer hhv. sigtet, tiltalt eller dømt for menneskehandel fordelt på år

AFGØRELSESTYPE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sigtelser 14 25 2 9 1 7 7 8 13
Tiltaler 4 29 1 5 0 0 3 3 5
Domme 10 4 14 8 1 0 0 0 2


Bemærkninger:  Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer.

Data er opdateret den 15. januar 2022. Tallene er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden. Derfor er afgørelserne nødvendigvis ikke endelige.
Kilde: Rigsadvokaten                

 

Aftale om styrket efterforskning

Politiet og anklagemyndigheden er to myndigheder, der har fokus på efterforskning og retsforfølgning af sager om menneskehandel i Danmark.  Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blev i december 2020 enige om en aftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi og opgaver 2021-2023. Målet er bl.a. at styrke efterforskningen og opklaringen ved at anvende særlige metoder og værktøjer på tværs af kriminalitetsområder som fx organiseret menneskehandel.