Hvad er Center mod Menneskehandel?

Senest opdateret 28-10-2020

I Danmark har der siden 2002 været udarbejdet handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

Center mod Menneskehandel blev etableret i 2007. Centret udgør i dag kernen i den landsdækkende sociale indsats under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.

Center mod Menneskehandel er en del af Social- og Boligstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling, som er ansvarlig for at sikre implementering af handlingsplanen.

Personalet består af en tværfaglig medarbejdergruppe, som sikrer både koordination og udvikling af den nationale indsats samt indsamling og formidling af statistik og viden. Centret tilbyder udredning, bistand, støtte og rådgivning til ofre for menneskehandel og varetager opsøgende arbejde på massageklinikker via mobile sundhedstilbud og drop-in-center.

Undervisning

Undervisning på politiskolen

Center mod Menneskehandel varetager undervisning og opkvalificering, så relevante aktører kender tegn og signaler på, at en person kan være offer for menneskehandel, og ved, hvornår centret skal kontaktes.
Center mod Menneskehandel underviser bl.a. aspiranter på politiskolen, ambassadeansatte og udvalgte grupper af sundhedspersonale. Gennem årene har Center mod Menneskehandel også undervist dommere, anklagere, efterforskere, Arbejdstilsynet, SKAT og andre aktører og samarbejdspartnere, fx NGO.

Centret har endvidere til opgave at koordinere samarbejdet på området.

Koordinering og samarbejde

Center mod Menneskehandel skal blandt andet sikre indsamling og formidling af data og viden om menneskehandel og koordinere indsatsen i Danmark. Center mod Menneskehandel samarbejder også internationalt med både EU-organer, OSCE og NGO’er samt bilateralt med andre lande.

Der er etableret en række fora, som skal styrke samarbejdet og koordination mellem relevante aktører. De forskellige samarbejdsfora skal sikre deling af viden om nye tendenser, strategier og procedurer.

Nedenfor er oplistet nogle af de fora, som Center mod Menneskehandel har etableret eller deltager i:

  • Tværministeriel arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel. Her deltager en række ministerier og styrelser og der har til opgave at sikre, at relevante aktører lever op til de forpligtelser, de har i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.
  • Nationalt referencesystem. Center mod Menneskehandel oprettede i 2008 et referencesystem, som samler både myndigheder og NGO’er lokalt, regionalt og nationalt.
  • Bilateralt NGO-samarbejde. Der afholdes faste møder hvert kvartal med de NGO’er, der modtager midler under handlingsplanen. Møderne skal sikre sammenhængskraft mellem og udvikling af de nationale indsatser over for ofrene.
  • Vidensnetværk. I 2017 oprettede Center mod Menneskehandel et vidensnetværk, som mødes to gange årligt ved temabaserede møder. Disse har til formål at skabe dialog og erfaringsudvekling på tværs af viden og praksis.
  • Myndighedsgruppe mod tvangsarbejde. Her deltager bl.a. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for international rekruttering og Integration, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet. Gruppen har underskrevet en samarbejdsaftale, der skal sikre indsatsen på tværs af aktørerne.
  • Forum for sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere, der udfører opsøgende arbejde på prostitutionsområdet. Dette arbejde skal blandt andet sikre den sundhedsfaglige og socialfaglige videndeling på tværs af regionerne.
  • Netværk til bekæmpelse af menneskehandel online. Dette forum består af private virksomheder og relevante myndigheder, såsom MobilePay, Microsoft, Skattestyrelsen og politiet.
  • Østersørådets anti-trafficking task-force. Her deltager myndighedsrepræsentanter fra medlemslandende, som tæller Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige og EU. 
  • EU-Kommissionens anti-trafficking netværk. Center mod Menneskehandel varetager sammen med politiet rollen som rapporteur-lignende funktion i dette netværk. Alle EU's medlemslande deltager i netværket to gange om året for at udveksle viden og tendenser om menneskehandel i unionen.

Hjælp til ofre for menneskehandel 

Bistand og støtte til ofre for menneskehandel ydes i regi af Center mod Menneskehandel og andre relevante aktører på grundlag af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

 
 

Lovgivning

Indsatsen mod menneskehandel i Danmark – og dermed den danske handlingsplan – hviler på en række internationale konventioner, herunder Palermo-protokollen, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale forpligtelser indebærer bl.a., at menneskehandel kriminaliseres, og en forpligtelse til at yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.