At identificere ofre for menneskehandel

Senest opdateret 01-09-2022

Det er centralt i den danske indsats, at ofre for menneskehandel identificeres, så de kan komme ud af deres udnyttelsesforhold, blive beskyttet og få den rette bistand og støtte.

Hvis der er mistanke om, at en person kan være udsat for menneskehandel, vil Center mod Menneskehandel udrede, om personen kan være offer for menneskehandel. 

Samtaler ved mistanke om menneskehandel

Når Center mod Menneskehandel afholder samtaler med potentielle ofre for menneskehandel, udredes det, hvorvidt der er indikatorer på menneskehandel i personens fortælling.

Person taster ind på computer og der ligger mange pas på bordet

Samtalerne kan finde sted  i arresthuse, fængsler, i asylsystemet, på krisecentre eller der, hvor de potentielle ofre i øvrigt opholder sig. 

Samtalen er anonym og er et tilbud, som personen frit kan tage imod. Personens oplysninger videregives kun i det omfang, vedkommende giver samtykke til dette.

Personen kan bede om, at en bisidder deltager i samtalen. Hvis det drejer sig om et barn, vil en personlig repræsentant som udgangspunkt også deltage i samtalen for at sikre barnets tarv. Ofte vil en tolk benyttes for at kunne gennemføre samtalen.

Under samtalen fokuseres der på, om der ses tegn og signaler på menneskehandel. Der spørges ind til, hvordan personen er kommet til Danmark, hvem der har rekrutteret eller transporteret personen, om personen er blevet tvunget, truet eller bedraget, og om personen er udnyttet til eksempelvis tvangsarbejde, slaverilignende forhold, prostitution eller strafbare handlinger. Der spørges også ind til personens familieforhold og situation i hjemlandet. Udredningen tager udgangspunkt i FN Palermo-protokollens definition af menneskehandel og de indikatorer, der ofte er gældende i sager om menneskehandel.

Frygten for bagmænd

Frygt og trusler fra bagmændene mod ofrene eller deres familie i hjemlandet kan betyde, at mange ikke tør fortælle deres historie. Ofte fortæller ofrene først deres handelshistorie i forbindelse med, at de tilbageholdes af politiet, fx ved kontrolaktioner på gaden eller på arbejdspladser.

Myndigheder vurderer, om der er tale om menneskehandel

Center mod Menneskehandels udredning ligger til grund for vurderingen af, om personen er offer for menneskehandel.

Med afsæt i udredningen vurderer Udlændingestyrelsen om en person uden lovligt ophold er udsat for menneskehandel. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan også foretage vurderingen. Hvis personen har lovligt ophold i Danmark, er det Center mod Menneskehandel, der vurderer sagen.

Hvis en person er tiltalt i en straffesag, kan det desuden være en dommer, der vurderer, hvorvidt personen er offer for menneskehandel. Det vil i så tilfælde ske i forbindelse med straffesagens behandling i retten.

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

Hvis en person vurderes som offer for menneskehandel, får han eller hun adgang til tilbud under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Personen får tilbudt en refleksionsperiode på 30 dage, og der iværksættes hurtigst muligt en passende indkvartering. Refleksionsperioden kan forlænges op til 120 dage, hvis personen ønsker en forberedt hjemsendelse, eller hvis særlige grunde taler for det.